Bài viết

Sở hữu trí tuệ là gì?
Sở hữu trí tuệ là gì?
 • Bài viết
 • 24 tháng 6, 2011

Những quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan lại bảo vệ các phát minh; các tác phẩm nghệ thuật và văn học; các biểu tượng, hình ảnh, tên, thiết kế dùng trong thương mại: thông tin và lời nói ...

Sở hữu trí tuệ là gì?
Sở hữu trí tuệ là gì?
 • Bài viết
 • 09 tháng 6, 2011

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi ...

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

  Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.2. Tổ chức ...

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 03 tháng 4, 2011

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây ...

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký ...

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên ...

Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
 • Bài viết
 • 01 tháng 4, 2011

  Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao ...

Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục
Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục
 • Bài viết
 • 24 tháng 5, 2009

 Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Để tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm chuẩn bị các tài liệu sau đây: 1.Nếu chủ thể đăng ký là chủ ...

Quyền tác giả, Quyền liên quan, Bản quyền tác giả
Quyền tác giả, Quyền liên quan, Bản quyền tác giả
 • Bài viết
 • 24 tháng 5, 2009

Quyền tác giả là gì: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.  Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật