HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Tài liệu và thông tin cần cung cấp:

I. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả.

1. 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.
2. Giấy Uỷ quyền của tác giả/các đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 01 bản ).
3. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng - 01 bản).
4. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

II. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.
2. Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (01bản).
3. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (01bản).
4. Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giầy phép kinh doanh (01bản).
5. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, tổ chức, công ty.
6. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng - 01 bản).
7. Giấy cam đoan của tác giả (01bản).
 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật