Kiến thức bản quyền

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả
 • Kiến thức bản quyền
 • 05 tháng 4, 2011

  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả. Theo đó, mức phạt ...

Người biểu diễn có những quyền gì
Người biểu diễn có những quyền gì
 • Kiến thức bản quyền
 • 05 tháng 4, 2011

Người biểu diễn có những quyền gì Điều 29 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định những quyền của người biểu diễn gồm:   1. Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền ...

Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được quy định như thế nào
Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được quy định như thế nào
 • Kiến thức bản quyền
 • 05 tháng 4, 2011

Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được quy định như thế nào Điều 55 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy ...

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào
Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào Điều 54 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng ...

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả được quy định như thế nào
Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả được quy định như thế nào
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả được quy định như thế nào Điều 39 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. ...

Khi nào nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả
Khi nào nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Khi nào nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả Điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì   Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải ...

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian được quy định như thế nào
Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian được quy định như thế nào
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian được quy định như thế nào   Điều 23 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo ...

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được quy định như thế nào
Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được quy định như thế nào
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được quy định như thế nào Điều 22 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:   1. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn ...

Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả
Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

    Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả   Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định những hành vi xâm phạm quyền tác giả: 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm ...

Các đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
Các đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
 • Kiến thức bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Các đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả Điều 15 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định những đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả: 1. Tin tức thời sự ...

Quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

  Quyền tác giả và quyền liên quan 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền ...

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan
Hành vi xâm phạm các quyền liên quan
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan 1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.2. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi ...

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan
Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan 1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).2. ...

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

  Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ 1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam ...

Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng ...

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan 1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ...

Tác phẩm thuộc về công chúng
Tác phẩm thuộc về công chúng
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

  Tác phẩm thuộc về công chúng 1. Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27 của Luật này thì thuộc về công chúng.2. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác ...

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao
Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao 1. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận ...

 Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
 • Kiến thức bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm ...

Trang: 12