Thủ tục xin hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

 Thủ tục xin hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại


Hồ sơ:
1.   Tờ khai hải quan xuất khẩu/ nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính   
2.  Vận tải đơn: 02 bản coppy  
3.  Văn bản đề nghị nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh và các giấy tờ liên quan khác theo quy định hiện hành đối với từng đối tượng cụ thể ( như công hàm đề nghị và các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu đối với xe gắn máy hai bánh của cơ quan, tổ chức cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao quy định tại Nghị định số 73/CP ngày 30/07/1994 của chính phủ văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg nga2y/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản xác nhận là đối tượng chuyên gia ODA quy định tại quyết định số 211/1999/QĐ-TTg ngày 31/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ..)
1.4 Riêng cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam, công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm Quốc Hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan Ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) cử đi công tác làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài, với thời hạn là 03 nẳm trở lên (không bao gồm người đi học tập, lao động), nếu nhập khẩu xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng phải bổ sung thêm các giấy tờ sau.  
4.  Văn bản đề nghị nhập khẩu xe gắn máy hai bánh, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối với Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam) hoặc xác nhận kết thúc thời hạn công tác, làm việc, làm chuyên gia của cơ quan chủ quản (đối với công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước cử đi công tác);  
5.  Quyết định của cơ quan nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài (đối với công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm Quốc Hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan Ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) cử đi công tác làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài, với thời hạn là 03 nẳm trở lên) : 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu;  
6.  Quyết định hoặc Giấy báo tin của cơ quan Công an cho phép cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư tại Việt Nam (đối với công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm Quốc Hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan Ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) cử đi công tác làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài, với thời hạn là 03 nẳm trở lên, theo quy định tại Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cơ quan Công an cấp Quyết định hoặc giấy báo tin hồi hương): 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu;  
7.  Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam còn giá trị về nước thường trú (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú) có đấu dóng kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (trường hợp cơ quan công an không cấp Quyết định hoặc Giấy báo tin hồi hương theo Luật cư trú): 01 bản sao kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu;  
8.  Hộ chiếu: 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
- Sổ hộ khẩu do cơ quan Công an Việt Nam cấp: 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu;  
9.  Giấy tờ chứng minh đã được phía nước ngoài cho phép thường trú hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc vô thời hạn (đối với Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ Công an): 01 bản dịch có công chứng;  
10.  Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu của bản thân đối với xe gắn máy hai bánh như: giấy đăng ký xe hoặc giấy xác nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, bằng lái xe (theo quy định của nước sở tại - nếu có): 01 bản sao kèm bản dịch Tiếng Việt có công chứng;  
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Quy trình:
1.      Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Thủ tục Hải quan nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
+ Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam, công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm Quốc Hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan Ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) cử đi công tác làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài, với thời hạn là 03 nẳm trở lên (không bao gồm người đi học tập, lao động) thực hiện việc gửi xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng về nước trước khi làm thủ tục xuất cảnh và gửi từ chính nước mà đối tượng thường trú, cư trú, hoặc công tác, làm việc, làm chuyên gia.  
2.   Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ hải quan để cấp, quản lý giấy phép cho các đối tượng có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi cơ quan hải quan đóng trụ sở chính. Nếu đối tượng ở tỉnh, thành phố không có tổ chức Hải quan thì đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thuận tiện cấp giấy phép.
+ Kết thúc thủ tục thông quan đối với xe gắn máy hai bánh, cơ quan Hải quan xác nhận vào Tờ khai hải quan xuất khẩu/ nhập khẩu phi mậu dịch và không cấp Tờ khai nguồn gốc đối với xe gắn máy hai bánh nhập khẩu, tạm nhận khẩu không nhằm mục đích thương mại.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật