bảo hộ quyền tác giả

Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ là gì?

Pháp luật sở hữu trí tuệ đã có những quy định chi tiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm. Theo đó tất cả … Đọc tiếp

đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ ở đâu?

Đăng ký sở hữu trí tuệ là thủ tục để tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức đối với sản phẩm mình … Đọc tiếp

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ.  Bài viết sau đây sẽ cung cấp rõ hơn về dịch vụ đăng ký sáng chế. Đăng … Đọc tiếp