Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục đăng ký bản quyền tác giả.

Rate this post

Cục đăng ký bản quyền tác giả có vị trí pháp lý gì và nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào, bài viết sau đây sẽ cung cấp chi tiết đến quý khách hàng. Theo dõi bài viết dưới đây để làm rõ hơn về vấn đề này.

1. Vị trí pháp lý của Cục đăng ký bản quyền tác giả

+ Cục Bản quyền tác giả là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

+ Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; trụ sở đặt tại số 33 ngõ 294/2 đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Cục Bản quyền tác giả có tên giao dịch quốc tế là Copyright Office of Vietnam, viết tắt là COV.

+ Cục Bản quyền tác giả có trang thông tin điện tử là www.cov.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

 • Chức năng của Cục Bản quyền tác giả: tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hoá trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả: bao gồm 19 nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 • Cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả: được quy định tại Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bao gồm:
 • Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng Cục; Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa.
 • ổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả không thể không nhắc đến Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, tiếp sau bài viết sẽ cung cấp về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

+ Chức năng: Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký về quyền tác giả, quyền liên quan.

+ Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thụ lý hồ sơ, tiến hành các thủ tục theo trình tự quy định của pháp luật, trình Cục trưởng cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Lưu trữ và quản lý hồ sơ, dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 •  Xây dựng bản thảo Niên giám quyền tác giả, quyền liên quan để xuất bản theo định kỳ.
 • Thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính theo chương trình, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền quy định.
 • Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và các đề án theo yêu cầu của Cục trưởng.
 •  Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
 •  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Dịch vụ ACC gửi đến quý khách hàng bài viết Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục đăng ký bản quyền tác giả, với mong muốn cung cấp thông tin pháp lý chính xác và đáng tin cậy nhất.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận