Thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký giải pháp hữu ích (Cập nhật 2020)

Rate this post

Việc đăng ký bản quyền sáng chế là một việc rất cần thiết đối với người sáng tạo ra sáng chế đó. Để có được một sáng chế, người tạo ra nó phải là người có trình độ chuyên môn, bỏ thời gian và chi phí để nghiên cứu. Do đó, đăng ký bản quyền sáng chế nhằm bảo vệ chất xám, trí tuệ, thời gian, công sức của người sáng tạo. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Sáng chế là gì? Điều kiện bảo hộ sáng chế.

 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu  trí tuệ tại Việt Nam về sở hữu công nghiệp.
 • Giải pháp kỹ thuật là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật (ứng dụng các quy luật tự nhiên) nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định. Giải pháp kỹ thuật có thể là sản phẩm dưới dạng vật thể hoặc dưới dạng chất; quy trình sản xuất hay phương pháp chẩn đoán, dự báo, ….
 •  Đăng ký bản quyền sáng chế có thể thực hiện theo các hình thức:

+ Cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng đủ các điều kiện có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp. 

+ Hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng điều kiện có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể là:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

3. Chủ đơn đăng ký sáng chế cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ vào Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành và Điều 9 Nghị định 103/2006/NĐ-CP thì chủ đơn đăng ký bản quyền sáng chế được quy định như sau: 

 • Là tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.
 • Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký nói trên.
 • Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng nói trên.
 • Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký nói trên.

4. Lợi ích khi đăng ký sáng chế

 • Đảm bảo được sử dụng độc quyền sáng chế trong thời hạn 20 năm và có thể chuyển nhượng có thu phí cho bên thứ 3 khi không có nhu cầu phát triển sáng chế mà mình sáng tạo ra;
 • Sử dụng sáng chế nhằm đem lại lợi ích vật chất cho chủ sở hữu; 
 • Khi có hành vi xâm phạm về sáng chế, chủ sở hữu có thể áp dụng biện pháp hành chính, dân sự hoặc hình sự để xử lý.
 • Được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp với bên thứ 3 về sáng chế, được xem là chủ sở hữu duy nhất của sáng chế mà mình đăng ký;

5. Thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế

a. Tài liệu cần có của đơn đăng ký

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 • 02 Bản mô tả sáng chế; Bản mô tả sáng chế phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).
 • 02 Bản tóm tắt sáng chế. Tóm tắt sáng chế không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí đối với trường hợp nộp đơn qua bưu điện.

b. Hình thức nộp đơn

 • Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp. HCM hoặc Đà Nẵng;
 • Hoặc người nộp đơn có thể nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ nếu có chứng thư số, chữ ký số, đăng ký tài khoản trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền Sở hữu công nghiệp.

c. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn đăng ký sáng chế:

 • Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;
 • Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;
 • Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

d. Phí, lệ phí

Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000 VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000 VNĐ/01 trang;

– Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 VNĐ/hình;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 VNĐ/01 đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000 VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung: 720.000 VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000 VNĐ/01 trang

– Phí phân loại: 100.000VNĐ/01 phân loại sáng chế quốc tế (trường hợp người nộp đơn không phân loại sáng chế hoặc phân loại không đúng).

6. Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận