Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm (Cập nhật 2023)

Đăng ký bản quyền cho phần mềm là một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Bản quyền phần mềm là quyền được phép sử dụng phần mềm đó một cách hợp pháp. Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền hợp pháp nào cũng được xem như sao chép phần mềm trái phép. 

Đăng ký Bản quyền phần mềm nhằm ghi nhận, bảo hộ bản quyền của tác giả người đã sáng tạo ra phầm mềm hoặc chủ sở hữu/người sở hữu hợp pháp bản quyền phần mềm đó.

Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:

đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả phần mềm thông qua cách thức:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

+ Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện đến Cục Bản quyền tác giả.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả phần mềm theo mẫu.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả phần mềm sử dụng mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

+ 02 bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả phần mềm 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu Giấy uỷ quyền, Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Chủ sở hữu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả phần mềm theo nội dung thành phần hồ sơ đã được hướng dẫn ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Cục bản quyền tác giả.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ sở hữu có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký tại Cục bản quyền tác giả theo hình thức đăng ký bản quyền tác giả phần mềm.

Bước 3: Theo dõi đơn đăng ký bản quyền tác giả phần mềm sau khi nộp

Sau khi đơn đăng ký được nộp, đơn sẽ được cơ quan thẩm định kiểm duyệt hồ sơ trước khi đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm cho chủ sở hữu.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Trường hợp khi thẩm định hồ sơ, hồ sơ đăng ký đặt yêu cầu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm cho chủ sở hữu.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

 Các trường hợp cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm

+ Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

+ Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm được quy định cụ thể tại Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, quyền liên quan.

Nơi tiếp nhận đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm

– Phòng Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả.

Hiệu lực Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm

Các loại Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan do Hãng Bảo hộ quyền tác giả Việt Nam, Cơ quan Bảo hộ quyền tác giả Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật, Cục Bản quyền tác giả cấp vẫn tiếp tục được duy trì hiệu lực.

Lưu ý: Giấy chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm có thể bị hủy bỏ hiệu lực trong một số trường hợp: 

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 55 của Luật sở hữu trí tuệ.

+ Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ khi nhận được một trong các giấy tờ dưới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) ra quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

  • Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quy định tại Điều 200 của Luật sở hữu trí tuệ về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
  • Văn bản của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã được cấp.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm. Trình tự ACC thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao nên đăng ký bản quyền tác giả phần mềm?

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm giúp chủ sở hữu có quyền kiểm soát, sử dụng và phân phối phần mềm của mình, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi của tác giả khi có tranh chấp về việc sử dụng phần mềm.

Quy trình đăng ký bản quyền tác giả phần mềm như thế nào?

Quy trình đăng ký bản quyền tác giả phần mềm bao gồm việc thu thập thông tin về phần mềm, điền đơn đăng ký bản quyền và nộp đơn đăng ký cùng các tài liệu liên quan đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc các cơ quan tương tự trong các quốc gia khác.

Thời gian bảo vệ bản quyền tác giả phần mềm kéo dài bao lâu?

Thời gian bảo vệ bản quyền tác giả phần mềm khá lâu, thông thường là từ 50 đến 70 năm kể từ ngày tác giả qua đời hoặc 50 đến 120 năm kể từ ngày phần mềm được công bố tùy theo quy định của từng quốc gia.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận