Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan 2023

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan là loại hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ quy định về Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan. Bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả
Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

1. Quyền tác giả là gì 

1.1 Quyền tác giả là gì

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 (LSHTT):

“2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Như vậy, quyền tác giả là bản quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa: ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim,…. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Căn cứ Điều 18, LSHTT, quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

1.2. Phân loại quyền tác giả 

a. Quyền nhân thân 

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

b. Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

1.3. Quyền liên quan là gì

Quyền liên quan đến quyền tác giả (còn được gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Quyền liên quan quyền tác giả bao gồm những quyền sau:

 • Quyền của người biểu diễn
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình
 • Quyền của tổ chức phát sóng

> Xem thêm: Nhuận bút, thù lao trong quyền tác giả và quyền liên quan.

2. Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

2.1. Nội dung hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

Căn cứ Điều 48, LSHTT, quy định về hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan như sau:

“1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển quyền;

c) Phạm vi chuyển giao quyền;

d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan cần đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1, Điều 48, LSHTT.

2.2. Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

Để hiểu rõ hơn về hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan, sau đây, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, Ngày… Tháng… Năm…

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)

Số:…/….

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm …….. Tại …………………………………………………. Chúng tôi gồm:

Bên A: ………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sơ hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

CMND số:……………………………… Ngày cấp:………………………….. Nơi cấp: ……………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ………………………………….……………….

Bên B: Công ty ……………………………………………………………………………………………..

ĐKKD số:……………………………… Ngày cấp:………………………………. Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………. Fax: …………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tác phẩm chuyển giao

Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sử dụng dưới hình thức: …………………………………………………………………………………………………………………

(xây tượng dài, trưng bày triển lãm…)

Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………….

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ hai tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng)

Họ và tên tác giả: ……………………………………………………………………………………………

Chủ sở hữu quyền tác giả: …………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số (nếu có): ………….……………………………… Ngày cấp:……………………… Nơi cấp: …………………..

Điều 2. Thời điểm chuyển giao tác phẩm

Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày ….. tháng …… năm ……. tại địa điểm ………………………

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm hoặc Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Bên B và Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng.

Điều 3. Giới hạn chuyển giao tác phẩm

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho Bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 4. Quyền tác giả

Bên B phải tôn trọng hình thức theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, ghi tên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thỏa thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên B phải trả tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A: …………………………………………………………

Tổng số tiền là:…………………………………………………………………………………………………

Phương thức trả: ……………………………………………………………………………………………….

(Mức trả, thanh toán một lần hay nhiều lần, thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán …..)

Trong vòng …… ngày, sau khi tác phẩm được trưng bày triển lãm hoặc khánh thành (đối với trường hợp xây dựng tượng đài), Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và mời Bên A xem, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thỏa thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Tòa án nhận dân có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Mọi thay đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày …. tháng …… năm ……

Điều 9. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

(Ghi chú: Tùy theo từng trường hợp cụ thể, hai bên vận dụng và có thể thỏa thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)

                                       BÊN A                                                        BÊN B

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan do Luật sở hữu trí tuệ cung cấp đến cho bạn đọc. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về nội dung Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc nhanh chóng và kịp thời.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Đức Cảnh

Viết một bình luận