Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất

Tờ khai đăng ký quyền tác giả gồm những thông tin gì? Bài viết sau đây sẽ cung cấp chi tiết và hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả phù hợp với quy định pháp luật khi tiến hành đăng ký quyền tác giả. 

1. Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai Đăng ký bản quyền tác giả là tài liệu bắt buộc đối với hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả. Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

 1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………

Là (1) (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):……………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (2) (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): …………………………………

Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………Email…..………………………………..

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (3) (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả): ………………………………………………………………

 1. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………

Loại hình (4) (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): …………………………………………

Ngày hoàn thành tác phẩm: ………………………………………………………

Công bố/chưa công bố (5): ……………………………………………………………

Ngày công bố: ……………………………………………………………………

Hình thức công bố (6) (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình): ………………………………………………………………………………………………Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………Nước………………………

Nội dung chính của tác phẩm (7) (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 1. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………

Ngôn ngữ gốc (8) (đối với tác phẩm dịch):………………………………………………

Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:……………..

Chủ sở hữu tác phẩm gốc (9):…………………………………………………………

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin:……………………………………………………………………………………..)

 1. Tác giả (10) (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:…………………………Quốc tịch……………………………………

Bút danh:………………………………………………………………………… Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ………

Ngày cấp: ………………………….tại: ………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại………………………Email………………………………………

 1. Chủ sở hữu quyền tác giả (11) (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………Quốc tịch………………………………

Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (12) (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………

Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………Email………………………………………

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (13) (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):……………………………………………………………………………………….

 1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………

Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………….

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………

Loại hình:…………………………………………………………………………

Tác giả:………………………………Quốc tịch…………………………………

Chủ sở hữu:………………………….Quốc tịch………………………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (14) (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày…….tháng……..năm……..

                                                                          Người nộp đơn (15)

                                                                (họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

2. Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả

 1. Là: ghi rõ người nộp tờ khai là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được uỷ quyền.
 2. Ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):
 3. Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho: ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả.
 4. Loại hình: ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
 5. Công bố/ chưa công bố: nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.
 6.  Hình thức công bố: chi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình..v.v.
 7. Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm: nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
 8. Ngôn ngữ gốc: chỉ áp dụng đối với tác phẩm dịch.
 9. Chủ sở hữu tác phẩm gốc: nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin.
 10.  Tác giả: khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả (Tên gọi chính thức, bút danh, bí danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).
 11.  Chủ sở hữu quyền tác giả: khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).
 12.  Tương tự mục (2) ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):
 13.  Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.
 14.  Tương tự mục (2), (12) ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức).
 15.  Người nộp đơn: ghi rõ họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức.

Ngoài tờ khai Đăng ký bản quyền tác giả nêu trên, quý khách hàng cần chuẩn bị thêm những tài liệu sau khi đăng ký bản quyền tác giả:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả;
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của chủ sở hữu tác phẩm (trong trường hợp cá nhận đăng ký)
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh (trong trường hợp pháp nhân Đăng ký)
 • Bản cam đoan tác giả đối với tác phẩm
 • Tuyên bố Đồng tác giả (áp dụng trong trường hợp có từ 02 tác giả trở lên)
 • Tác phẩm cần Đăng ký (02 bản).

3. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tại sao hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả quan trọng?

Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả là quan trọng vì nó cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình và yêu cầu để đăng ký và bảo vệ quyền tác giả. Nó giúp tác giả hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, đảm bảo việc đăng ký đúng quy trình và tăng cơ hội bảo vệ quyền lợi tác giả.

Câu hỏi 2: Những thông tin cần ghi trong tờ khai đăng ký quyền tác giả là gì?

Thông tin cần ghi trong tờ khai đăng ký quyền tác giả bao gồm:

 1. Thông tin về tác phẩm: Tên tác phẩm, loại hình tác phẩm (văn bản, âm nhạc, hình ảnh, phim, …), ngôn ngữ, ngày hoàn thành, và mô tả về nội dung tác phẩm.
 2. Thông tin về tác giả: Tên tác giả, quốc tịch, ngày sinh, thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại, email), và thông tin về quyền sở hữu tác phẩm (có thể là tác giả độc lập hoặc đồng tác giả).
 3. Thông tin về công bố và xuất bản: Nếu tác phẩm đã được công bố hoặc xuất bản trước đăng ký, cần ghi thông tin về ngày công bố, ngày xuất bản, tên nhà xuất bản hoặc công ty phát hành.

Câu hỏi 3: Cách ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả như thế nào?

Quy trình ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia. Tuy nhiên, thông thường quy trình bao gồm các bước sau:

 • Thu thập thông tin: Tác giả thu thập và chuẩn bị các thông tin cần thiết như mô tả tác phẩm, thông tin cá nhân, và thông tin về công bố và xuất bản.
 • Điền tờ khai: Sử dụng mẫu tờ khai đăng ký của cơ quan sở hữu trí tuệ, tác giả điền đầy đủ thông tin vào các trường yêu cầu.
 • Nộp tờ khai: Tác giả nộp tờ khai đăng ký và các tài liệu liên quan đến cơ quan sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan có thẩm quyền tương ứng.
 • Xem xét và xử lý: Cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và xử lý đơn đăng ký, kiểm tra tính hợp lệ và hoàn thiện thông tin nếu cần thiết.
 • Cấp giấy chứng nhận: Nếu đăng ký thành công, tác giả sẽ nhận được giấy chứng nhận xác nhận quyền tác giả và bảo hộ pháp lý cho tác phẩm.

Dịch vụ ACC gửi đến quý khách hàng bài viết Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả với mong muốn cung cấp thông tin pháp lý chính xác và đáng tin cậy nhất, giúp quý khách hàng thực hiện tốt, tránh sai sót khi đăng ký quyền tác giả. Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết bài viết nêu trên.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận