Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm việc tự bảo vệ các quyền của mình, đồng thời dựa vào các quy định của pháp luật để yêu cầu sự bảo hộ của các … Đọc tiếp

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định xác lập quyền sở hữu công nghiệp 1. Quyền sở hữu công nghiệp là … Đọc tiếp

Vai trò của quyền sở hữu công nghiệp

Trong bối cảnh chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề đảm bảo quyến sở hữu công nghiệp đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng … Đọc tiếp