Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế diễn ra như thế nào?

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như sau:

Chuẩn bị hồ sơ

Khi tiến hành đăng ký sáng chế, quý khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

+ 02 bản Tờ khai Đăng ký sáng chế (theo mẫu quy định);

+ 02 Bản mô tả Sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có);

+ Yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế;

+ Phí, lệ phí đăng ký sáng chế;

+ Giấy tờ khác (nếu có).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về giấy tờ và hình thức, nội dung, quý khách hàng sẽ tiến hành nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký (thuộc Cục Sở hữu trí  tuệ). Nếu hồ sơ đầy đủ giấy tờ tối thiểu chuyên viên sẽ thụ lý hồ sơ, lưu hồ sơ và trả lại 01 bản lưu lại cho phía người nộp đơn.

quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Thẩm định hình thức:

  • Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.
  • Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

+ Đơn đăng ký sáng chế bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

  • Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
  • Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;
  • Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;
  • Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;
  • Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

+ Đối với đơn đăng ký sáng chế thuộc các trường hợp nêu trên, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sáng chế thực hiện các thủ tục sau đây:

Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối quy định tại điểm a khoản này;

Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;

Thực hiện thủ tục quy định tại khoản 4 Điều này nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ quy định tại điểm a khoản này.

Đối với đơn đăng ký sáng chế không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này hoặc thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sáng chế ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế theo quy định tại Điều 118 của Luật này đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí.

Công bố đơn hợp lệ:

  • Đơn đăng ký sáng chế đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sáng chế chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sáng chế theo quy định tại Điều này.
  • Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Yêu cầu thẩm định nội dung:

+ Trong thời hạn bốn mươi hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sáng chế thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

+ Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là ba mươi sáu tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.

+ Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định nêu trên thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký sáng chế sau đây được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng, trong đó có đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo quy định;

Cấp văn bằng bảo hộ, đăng bạ

Đơn đăng ký sáng chế không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sáng chế quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế được coi là hoàn tất khi sáng chế của Quý khách hàng được cấp Bằng độc quyền sáng chế và được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.

Lưu ý: Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế

+ Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

+ Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định nội dung trong thời hạn: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

+ Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sáng chế bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

+ Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định nêu trên; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định.

ACC Group cung cấp đến quý khách hàng thông tin pháp lý về Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế, với mong muốn cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình này.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế là gì?

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế là quá trình mà một đơn vị cấp sáng chế (như cơ quan sáng chế, văn phòng sáng chế, hoặc cơ quan tương tự) thực hiện để kiểm tra và xem xét đơn đăng ký sáng chế từ phía người nộp đơn. Quy trình này bao gồm các bước như tiếp nhận đơn, kiểm tra hình thức và nội dung đơn, tìm hiểu trạng thái công nghệ, xem xét độ mới mẻ và độ sáng tạo, và cuối cùng là quyết định về việc cấp hay từ chối bằng sáng chế.

Câu hỏi 2: Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế thường kéo dài bao lâu?

Thời gian xử lý đơn đăng ký sáng chế có thể khác nhau tùy theo quốc gia và quy trình xử lý của từng cơ quan sáng chế. Thường thì quy trình này có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, phụ thuộc vào độ phức tạp của công nghệ, tình trạng đơn đăng ký, tài liệu và bằng chứng đi kèm, cũng như khối lượng công việc của cơ quan sáng chế.

Câu hỏi 3: Điều gì xảy ra sau khi đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận?

Sau khi đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận, người nộp đơn sẽ nhận được bằng sáng chế hoặc chứng chỉ chứng nhận sáng chế từ cơ quan sáng chế. Bằng sáng chế chứng nhận quyền độc quyền của người sở hữu công nghệ và cho phép họ sử dụng, bán, hoặc chuyển nhượng quyền sáng chế cho người khác. Người nộp đơn cần tuân thủ các quy định về bảo vệ và quyền sở hữu sáng chế trong quá trình sử dụng và thực hiện quyền của mình.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận