Thông tin cần biết về cục bản quyền tác giả (Cập nhật 2023)

Cục bản quyền tác giả là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục bản quyền tác giả là cơ quan quan trọng trong việc lý bản quyền tác giả. Bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc những Thông tin cần biết về cục Bản quyền tác giả.

Cục Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả

1. Cục Bản quyền tác giả là gì

Theo điều 1, Quyết định 3954/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả:

“Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.”

Cục Bản quyền tác giả có tiền thân là Hãng bảo hộ Quyền tác giả Việt Nam, thành lập ngày 20/2/1987.

Sự ra đời của Cục Bản quyền tác giả gắn liền với chính sách phát triển sở hữu trí tuệ Việt Nam, vì vậy những thành tựu của sự nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong 25 năm qua có sự đồng hành của cơ quan quản lý là Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay, trụ sở chính của cục Bản quyền tác giả có địa chỉ Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, quận Ba Đình. Website của cục Bản quyền tác giả là: http://www.cov.gov.vn/

Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Vì vậy, cục Bản quyền tác giả là một tổ chức độc lập, và thực hiện một số hoạt động tự chủ

Cục Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cục Bản quyền tác giả

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả được quy định tại Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, cục Bản quyền tác giả có các nhiệm vụ, quyền hạn chính như sau:

 • Trình Bộ trưởng các loại văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
 • Quản lý các hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật
 • Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động đại diện, tư vấn dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tổng hợp thông tin chung về sở hữu trí tuệ, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về sở hữu trí tuệ và các công việc chung khác có liên quan.
 • Giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chủ trương, chính sách pháp luật chung về phát triển công nghiệp văn hóa, tổng hợp thông tin chung về công nghiệp văn hóa, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về phát triển công nghiệp văn hóa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức của cục Bản quyền tác giả

Căn cứ điều 3, Quyết định 3954/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả; cơ cấu của cục như sau:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế;

đ) Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa;

e) Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP Hồ Chí Minh;

g) Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP Đà Nẵng.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.”

Trong đó, các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa
 • Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Phòng Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Các đơn vị sự nghiệp gồm:

 • Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Hiện nay cục trưởng cục Bản quyền tác giả là ông Trần Hoàng, phó cục trưởng là bà Phạm Thị Kim Oanh và ông Trịnh Tuấn Thành.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Thông tin cần biết về cục bản quyền tác giả do Luật sở hữu trí tuệ cung cấp đến cho bạn đọc. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về nội dung cục Bản quyền tác giả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc nhanh chóng và kịp thời.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Đức Cảnh

Viết một bình luận